Politică de confidențialitate

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta Politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

1. CINE SUNTEM

INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A. are calitatea de Operator de date (“Societatea” sau „CantabriaLabs”) și este membră a grupului MAGNAPHARM deținut de MagnaPharm Holdings LTD, unul dintre cele mai mari și dinamice grupuri din Europa centrală și de sud-est, care oferă servicii integrate de import, distribuție, market access, marketing, promovare medicală și servicii de regulatory privind o gama largă de produse farmaceutice.

Pentru mai multe informații referitoare la serviciile oferite de Societate, precum și la gama de produse din portofoliu, vă rugăm să vizitați www.magnapharm.eu.

2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

CantabriaLabs va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizată (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau de către partenerii noștri contractuali.

Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea astfel cum este detaliat în cuprinsul prezentei Politici de confidențialitate.

Scopul prelucrării Date cu caracter personal prelucrate Temeiul prelucrării Durata prelucrării Destinatari / Împuterniciți
Gestionarea cazurilor de cosmeto-vigilență/ reacții adverse Nume, prenume, vârstă, telefon, email, date de sănătate, durată, gravitate, produs suspectat, date contact raportor/ medic prescriptor (nume, prenume, loc de muncă, date de contact) Obligație legală Pe durata soluționării cazului și 10 ani de la data expirării valabilității Autorizației de Punere pe Piață a medicamentului respectiv Producător
Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor Nume, prenume, adresă, telefon, email, vârstă, numele contului din rețeaua de socializare, CNP (CNP-ul este solicitat numai în cazul premiilor ale căror valoare depășește 600 de lei) Consimțământ / obligație legală în cazul CNP-ului, pentru premii cu valoarea peste 600 lei (Codul fiscal) Pe durata desfășurării campaniei/ concursului și 3 ani de la data acordării premiului (10 ani în cazul premiilor cu valoarea peste 600 lei) Agenții de publicitate și marketing, agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare, firma de curierat care asigură livrarea premiului, ANAF
Oferirea de răspunsuri la întrebările sau solicitările adresate prin scrisoare, email, telefon Nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă poștală. Interesul legitim al Operatorului de a răspunde întrebărilor/ solicitărilor clienților Pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării Furnizorul de software, autorități publice
Comunicări de marketing / newsletter Adresă de email1 Consimțământ 3 ani sau până la retragerea consimțământului2 Furnizorul aplicației de trimitere emailuri
Transmiterea răspunsurilor la cererile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal Nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, adresa poștală, voce, conținutul mesajului/ întrebării/ solicitării dumneavoastră Obligație legală Pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării Furnizorul de software, autorități publice
Arhivarea răspunsurilor transmise către solicitanți Nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, adresa poștală, voce, conținutul răspunsului, orice alte date cu caracter personal menționate în cuprinsul acestuia Interesul legitim al societății cu privire la constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță Pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării Furnizorul de software, autorități publice

1 În cazul în care link-ul transmis pe email, în vederea validării înscrierii la newsletter, nu este accesat într-un interval de 48 de ore de la data transmiterii acestuia, adresa de email va fi ștearsă, iar înscrierea la newsletter va fi considerată ca nefinalizată, caz în care nu vă vom transmite mesaje publicitare.
2 Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca solicitarea dumneavoastră să fie soluționată în cel mai scurt timp posibil. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că este posibil ca adresa dumneavoastră de email să fie selectată din baza de date înainte de procesarea solicitării dumneavoastră și, astfel, puteți primi un număr limitat de emailuri și după data la care cererea dumneavoastră de retragere a consimțământului a fost confirmată ca soluționată de către Operator.

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și către autorități și/ sau instituții publice (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Public, instanțele de judecată, executori judecătorești), dacă există o obligație legală în acest sens, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni ori pentru apărarea unui drept al Societății.

3. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de CantabriaLabs într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

În situația în care se realizează un transfer al datelor personale către țări din afara Spațiului Economic European și a altor regiuni cu legislație privind protecția datelor, CantabriaLabs se va asigura că datele personale sunt protejate în mod corespunzător. În acest sens, CantabriaLabs se va asigura că există acorduri juridice corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

În situația în care transferul nu are la bază un acord juridic, CantabriaLabs se va asigura că transferul datelor personal are la bază un mecanism prevăzut în conformitate cu prevederile legale pentru garantarea protecției datelor dvs. cu caracter personal.

În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe (publice și/sau private) CantabriaLabs depune toate diligențele tehnice și organizatorice în vederea asigurării unei protecții adecvate a datelor cu caracter personal.

4. PRELUCRAREA DATELOR MINORILOR

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la minori fără consimțământul părinților/ reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

5. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

CantabriaLabs evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de securitate.

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
  2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
  3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
  4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
  5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
  6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
  7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Str. Av. Popișteanu, nr. 54A, etaj 7, Clădirea 2, Expo Business Park, Sector 1, cod poștal 012095 sau prin e-mail la: dpo@magnapharm.eu.

  1. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) la datele de contact menționate pe website-ul www.dataprotection.ro și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, CantabriaLabs poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.

În vederea identificării persoanei vizate, este posibil să solicităm documente sau informații suplimentare.Informațiile privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile persoanei vizate vor fi transmise, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii.

Conform prevederilor legale, această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În această situație persoana vizată va fi informată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil.

7. CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat folosind următoarea adresă: dpo@magnapharm.eu.

8. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către CantabriaLabs , pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar. CantabriaLabs va publica în cadrul website-ului versiunea cea mai recentă a Politicii de confidențialitate.

Versiune actualizată: 20.02.2024

Caută